Akkoord Ambitie Thuis in je Wijk – 31 januari 2023

Wij beloven elkaar dat we ons samen inzetten voor de inwoners van Utrecht, die soms iets extra’s nodig hebben om mee te kunnen doen. Daarvoor committeren we ons aan de ambitie Thuis in je Wijk en voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk.

Wij erkennen de urgentie om deze opgave in gezamenlijkheid op te pakken. Binnen onze organisaties dragen we de ambitie Thuis in je Wijk uit.
In concrete projecten gaan we op zoek naar wat dit vraagt van onze werkwijze en gelijkwaardige samenwerking en maken we concrete afspraken. We houden elkaar scherp op onze gezamenlijke opgave.


Ambitie Thuis in je wijk

Utrecht wil een stad zijn waarin iedereen zich thuis voelt, mee kan doen en zichzelf kan zijn. Ook mensen die kwetsbaar zijn. Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, een verleden in dakloosheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking hebben soms iets extra’s nodig om mee te kunnen doen, zichzelf te kunnen zijn, een sociaal netwerk op te bouwen en zich
thuis te voelen in de wijk.
Factoren die helpend zijn voor inwoners om zich thuis te voelen in de wijk zijn:

 • Als je buurtgenoten kent en je een praatje met hen kan maken;
 • Als je buurtgenoten kunt ontmoeten en je je veilig voelt;
 • Als er een herkenbare en laagdrempelig toegankelijke plek is, zowel financieel als fysiek, waar je anderen kunt ontmoeten, waar je je verhaal kwijt kunt, waar je je welkom voelt enerbij hoort, waar je jezelf kunt zijn en serieus genomen wordt;
 • Als je weet waar je terecht kunt met alle typen vragen en voor praktische hulp;
 • Als je ergens heen kunt voor activiteiten en vrijwilligerswerk.

Om dit ook te bereiken voor mensen in een kwetsbare situatie zetten we voor hen een stap extra.

Voor wie doen we dit – de doelgroep

Thuis in je wijk gaat uiteindelijk over alle inwoners van Utrecht en over inclusieve buurten. Maar voor deze aanpak focussen we ons nu eerst op inwoners met een psychische kwetsbaarheid, een verleden in dakloosheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.
We kiezen voor deze doelgroep om de volgende redenen:

 • Een deel van deze inwoners heeft iets extra’s nodig om mee te kunnen doen;
 • Deze inwoners hebben vaak een (tijdelijke) vraag naar zorg en ondersteuning. Als we zo vroeg mogelijk ondersteuning bieden bij (onverwachte) vraagstukken in hun dagelijks leven, dan voorkomen we escalatie tot een ingewikkelde zorgvraag.
 • Als we ervoor zorgen dat deze inwoners zich thuis kunnen voelen in de wijk, dan komt dat ten goede aan de samenhang in de wijk;
 • Een groot deel van deze inwoners is verbonden aan organisaties die zorg en ondersteuning bieden. Door samenwerking over en weer tussen deze organisaties, informele zorg en welzijnspartners, zullen kwetsbare inwoners zich meer thuis voelen in de wijk.

Wat willen we bereiken – de doelen

Inwoners voelen zich thuis in de wijk.
Vanuit het perspectief van inwoners kun je hierbij denken aan:

 • Mijn (zorg)vragen worden snel en goed beantwoord;
 • Er zijn mogelijkheden voor contact en ontmoeting en zo nodig krijg ik daar hulp bij;
 • Er zijn toegankelijke plekken in de wijk voor iedereen;
 • De sociale samenhang in buurten is/wordt versterkt;
 • Mijn gewone vragen in het leven hoeven niet opgelost te worden binnen de zorg;
 • Ik heb contact met mensen met dezelfde ervaringen als ik, die mij goed begrijpen en mij daardoor ook kunnen helpen.

Gelijkwaardige samenwerking tussen informele en formele organisaties, professionals en inwoners in de wijk, om mogelijk te maken dat juist ook kwetsbare inwoners gebruik kunnen maken van het bestaande aanbod en voorzieningen in de wijk.
Vanuit het perspectief van samenwerkende personen en organisaties kun je hierbij denken aan:

 • We kennen en waarderen elkaar en elkaars aanbod;
 • We vertrouwen elkaar en gunnen elkaar wat;
 • We trekken samen op en vullen elkaar aan, maar wel vanuit verschillende rollen;
 • We maken afspraken over onderlinge afstemming en een eerste aanspreekpunt;
 • We kijken kritisch naar het aanbod (is het geschikt, is het nodig, wat ontbreekt);
 • We zijn flexibel in het op- en afschalen van ondersteuning in welke vorm dan ook;
 • We experimenteren met innovaties en andere manieren van werken;
 • We leren en ontwikkelen samen;
 • We onderzoeken samen wat dit concreet betekent voor onze werkwijze en samenwerking.

We zijn ons bewust van de krapte, zowel financieel als in menskracht. Dat geldt in de zorg én binnen de sociale basis. Deze opgave vraagt van iedereen een andere manier van (samen)werken, zodat ondanks deze krapte kwetsbare inwoners zich meer thuis voelen en de sociale samenhang in de wijk verbetert. Ook vraagt het onder andere om samenhang in opdrachtgeverschap en financiering vanuit
de gemeente en regievoering en sturing op de voortgang.

 

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026 - Welzijn zorg en ondersteuning
 • We vinden het belangrijk dat iedereen gezond, prettig en zelfstandig kan wonen en leven in onze stad. En wanneer dit even niet vanzelfsprekend is, dat iedereen kan rekenen op goede zorg en ondersteuning. We willen dit realiseren binnen het beschikbare budget, tegen een goede kwaliteit en met geen of acceptabele wachtduur.

 • Wij willen dat bij de zorg die we bieden de inwoner en diens behoefte centraal staat, we het dichtbij in de buurt aanbieden, dat we doen wat nodig is, er ruimte is voor de professional, we uitgaan van mogelijkheden en we het eenvoudig houden. Hierbij kijken we ook uitdrukkelijk naar de sociale omgeving van mensen. Dit zijn de leidende principes van het Utrechtse model en hier houden we aan vast.

 • We zien dat de toenemende ongelijkheid niet alleen de individuele gezondheid en het welzijn van de inwoners waar het over gaat aantast, maar ook de maatschappelijke cohesie, leefbaarheid en veerkracht van de stad als geheel. Hiernaast zien we dat kwalitatief goede zorg en ondersteuning onder druk staat door enerzijds de groei van het zorggebruik en anderzijds de personeelskrapte. Dit vraagt om het maken van stevige keuzes.

 • Juist in de wijk kunnen informele en formele zorg samen zorgen dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. De kwaliteit van leven blijft hoger en het versterkt de sociale cohesie in de stad. Daarom ondersteunen we vrijwillige inzet, bewonersinitiatieven, mantelzorg, eenzaamheidsbestrijding, sociaal makelaarschap en gemeenschapskracht. Dat doen we door onder andere extra te investeren in buurtcentra en buurtkamers via het investeringspakket ‘Groei in balans’.